Breadcrumbs


Kasutustingimused

OLULINE ÕIGUSTEATIS

TÄHELEPANU!

Juurdepääs ja selle veebisaidi kasutamine ja kõik Reckitt Benckiseri veebisaidid (edaspidi sait/saidid) alluvad järgmistele tingimustele ja kõigile kehtivatele seadustele. Seda saiti vaadates te nõustute kõigi selle tingimustega; kui te ei nõustu saidi kasutamistingimustega, ärge vaadake seda saiti. Meie saidid võivad sisaldada täiendavaid tingimusi, mis nende saitide kasutamise kohta kehtivad. Juhul kui tekib konflikt siin esitatud tingimuste ja meie täiendavate saitide tingimuste vahel, siis on need tingimused ülimuslikud. Reckitt Benckiser jätab endale õiguse igal ajal neid tingimusi ilma ette teatamata muuta ja/või lõpetada juurdepääsu nendele saitidele. Te peaksite aeg-ajalt saite külastama ja kontrollima kehtivat õigusteatist ja teisi täiendavaid tingimusi, sest nad on teile siduvad.

Te võite sellel saidil olla isiklikuks meelelahutuseks ja teabe saamiseks. Te võite kogu materjali oma arvutisse alla laadida või välja trükkida vaid endale mitteäriliseks, hariduslikuks, privaatseks või koduseks kasutamiseks. Samas ei tohi te levitada, muuta, edastada või parandada selle saidi sisu ilma Reckitt Benckiseri kirjaliku loata. Te ei tohi linkida saidile kolmanda osapoole veebisaidilt ilma meie kirjaliku loata.

Kui ei ole teisiti öeldud, kuuluvad autoriõigus ja muud intellektuaalsed õigused kõigile saidil olevatele materjalidele (kaasa arvatud piiranguta fotod ja pildid) Reckitt Benckiserile või tema litsentsiandjatele. Valdusõigust ega intellektuaalse omandi õiguseid ei saa edasi anda kolmandale isikule käesoleva saidi kasutamise või juurdepääsuga; kõik õigused, valdusõigus ja õigus kõigi käesoleval saidil olemasoleva suhtes on vaid Reckitt Benckiseri või tema litsentsiandjate ainuomand. Reckitt Benckiseri saidid on autoriõiguse ja teiste kehtivate seadustega kaitstud. Kui te rikute mõnda käesoleva õigusteatise tingimust, lõppeb teie luba saiti kasutada automaatselt. Mis tahes siin selgesõnaliselt välja ütlemata jäänud õigused on kaitstud.

Kui te soovite õigusküsimustes Reckitt Benckiseriga suhelda, võtke palun ühendust Reckitt Benckiseri kohaliku esindajaga. Meie ettevõtte veebilehel reckittbenckiser.com on välja toodud meie kohalike ettevõtete nimekiri. 

Käesoleval saidil olev materjal on esitatud olemasolevas seisus, ilma tingimuste, garantiide, kinnituste või muude sarnaste tingimusteta. Reckitt Benckiser ei võta mingit kinnitust ega taga garantiid saidi või saidiga lingitud saitide sisu kohta. Reckitt Benckiser võib teha sisu osas igal ajal ilma ette teatamata muudatusi. Saidil olevad materjalid võivad olla aegunud ja Reckitt Benckiser ei võta endale kohustust nende materjalide ajakohastamiseks. Vastavalt seaduses ette nähtud maksimaalsele ulatusele tagab Reckitt Benckiser teid saidil olevaga eeldusel, et Reckitt Benckiser välistab kõik kinnitused ja garantiid ja muud tingimused, mis selle õigusteatise puhul saidiga seotud võivad olla.

Saidid, mis on mõeldud teabe edastamiseks meie tervisetoodete või litsentseeritud meditsiinitarvikute kohta, ei ole ette nähtud meditsiinilise nõustamise või kasutusjuhiste pakkumiseks, vaid on ainult üldiseks teabeks, millele ei tohi keegi mingil spetsiifilisel eesmärgil toetuda. Pidage alati nõu arsti või apteekriga, et saada nõu ravi kohta isiklike asjaolude ja vajaduste osas.

Reckitt Benckiser (kaasa arvatud tema sidusettevõtted ja kõik ametnikud, juhid, töötajad, aktsionärid või Reckitt Benckiseri ja tema sidusettevõtete agendid) ei ole vastutav mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, järeldusliku või rahaliselt hüvitatava kahju eest, mis tekivad: (a) võimalusest (või suutmatusest) saidile juurde pääseda, (b) saidi mis tahes sisu kasutamisest (või suutmatusest seda kasutada), (c) muu selle saidiga seotud saidi/saitide sisust. Lisaks ei taga Reckitt Benckiser, et see sait või sellega seotud server ei ole viirustevaba või muu kahjuliku sisuta; teie (mitte Reckitt Benckiser) peate katma kõik vajalikud kulutused, mis on vajalikud hoolduseks, parandamiseks, korrigeerimiseks ja mis tahes otsus mis iganes seonduvas kohtuprotsessis on piiratud rahalise hüvitusega ja ei sisalda mingeid käske või korraldusi mingile muule osapoolele, kui vaid juhist maksta rahaline summa.

Postitades või edastades sellele saidile internetis, volitate Reckitt Benckiseri, et materjal on ja seda käsitletakse mittekonfidentsiaalsena ning mitte ärisaladuse alla kuuluvana. Edastades või saates mingit infot või materjale sellele saidile te nõustute, et Reckitt Benckiser ja tema sidusettevõtted võivad kasutada teie infot ja/või materjale mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud taasesitamine, edastamine, avaldamine, eetrisse andmine ja postitamine. Reckitt Benckiseril ei ole mingit kohustust vastata sellele saidile saadetud teadetele ja Reckitt Benckiser ei pea tagama mingit kompensatsiooni selliste teadete ja/või materjali eest. Pange tähele, et kehtivad seadused reguleerivad materjali tüüpi, mida tohib veebisaidile saata ja te ei tohi rikkuda selliseid seadusi, kaasa arvatud keelatud ähvardamine, laimamine, teotamine; kõlvatu, pornograafiline, ebasünnis või profaanne materjal, ega saata mis tahes materjale, mis võivad seisneda või õhutada tegusid, mida võib pidada kriminaalkuritegudeks või vastuolus olevateks muude kehtivate seadustega.  

Reckitt Benckiser ei saa võtta ja ei võta endale mingit kohustust vaadata üle oma saitidele postitatud teateid või materjale. Siiski jätab Reckitt Benckiser endale õiguse omal äranägemisel eemaldada mis tahes teated ja materjali, mida ta peab mis tahes põhjusel vastuvõtmatuks. 

Reckitt Benckiser lubab kasutada ainult nimetusi, logosid ja märke, mis esinevad siin saidil nendes riikides, kus tema või tema sidusettevõtted võivad seda teha, kas tulenevalt registreerimisel või juba registreeritud kaubamärkidest, litsentsidest või teisiti. Kahtluse vältimiseks ei luba Reckitt Benckiser kasutada ühtegi nime, logo ega märki üheski riigis, kus ei ole selleks õigust ja ei varusta ega paku tooteid ja/või teenuseid, mis seda nime, logo või märki mõnes sellises riigis kannavad. Nende kaubamärkide või muu sisu kasutamine või väärkasutamine sellel saidil, välja arvatud tingimustes sätestamise puhul või saidi sisus, on rangelt keelatud.  

Saidi kasutamist reguleerivad kõigis aspektides Inglismaa ja Walesi seadused, ilma seadussätetele viitamata. Mis tahes kaebuse või nõude seoses selle saidiga peate esitama 12 kuu jooksul alates teie hagi aluse tekkimisest.

RB UK Commercial Limited
Registered office at 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH
Registered in England & Wales, No. 8784077